ติดต่อเรา

ชื่อ โรงเรียนบ้านนาป่าหนาด   ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๖  ถนนนาบอน-สงเปือย  ตำบลเขาแก้ว   อำเภอเชียงคาน   จังหวัด เลย   รหัสไปรษณีย์  ๔๒๑๑๐     โทรศัพท์  ๐-๔๒๐๗-๐๖๘๔         โทรสาร(แฟกช์ ) ๐-๔๒๐๗-๐๖๘๔        
Comments