วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ : สุขภาพดี มีคุณธรรม นำความรู้ คู่วัฒนธรรม

พันธกิจ 

พันธกิจที่ ๑ ส่งเสริมครู บุคลากร สามารถใช้การวิจัย และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาเป็นครูมืออาชีพ

พันธกิจที่ ๒ ส่งเสริมครู นักเรียน เป็นบุคคลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สืบสานความเป็นไทย    ภูมิปัญญาท้องถิ่น  สามารถนำมาเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตและอยู่อย่างพอเพียง

พันธกิจที่ ๓ พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ มีความรู้ตามมาตรฐานของชาติ

พันธกิจที่ ๔  พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยระบบสรรพกำลังจากชุมชนและสังคม

พันธกิจที่  ๕  พัฒนาระบบการนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงานทุกด้านในสถานศึกษา

Comments